[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

 

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

 

[تلگراف]

 

نمونه نمره ۱۶؛ ۱۶

نمره کتاب: ۲۲۸؛ سنه ۱۳۹

 

از کاشان به طهران؛ نمره قبض: ۵۴۸ نمره تلگراف: ۵۱؛ عدد کلمات: ۵۴؛ تاریخ اصل: ۱۸؛ توضیحات: دولتی

 تاریخ وصول: ۱۸ میزان؛ اسم گیرنده: -----

 

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته بموجب تلگراف نمره ۳۵۰۰ وزارت جلیله معارف که رسیده بود باداره معارف محل اطلاع داده که روز گذشته مدرسه وحدت بشر را اداره معارف تحویل گرفته مشغول سایر اقدامات و اجرای مفاد تلگراف فوق میشود [ناخوانا] نمره ۸۳۰ سردار شجاع

 

اداره جنوب؛ ۱۹ میزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]