[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

تاریخ: ۵ آبان ۱۳۳۱

شمارۀ: ۴ / ۲۰۲۵

پیوست: دارد

 

محرمانه، مستقیم و فوری

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش شمارۀ ۸۴۹۸ – ۳۰ مهر ۱۳۳۱ وزارت دفاع ملّی راجع به تحریکاتی که در رفسنجان علیه بهائی‌ها می‌شود و بیانات آقای حاج انصاری واعظ تلواً ارسال می‌گردد که با توجّه به مفاد آن تلگرافاً به استانداری استان هشتم دستور فرمایید در این باب رسیدگی و به وسایل مقتضی آقای حاج انصاری را متوجّه سازند که فعلاً وضع کشور بسیار حسّاس و این نوع اقدامات عکس‌العملی بسیار نامطلوب خواهد داشت. غرض این است نام‌برده را اقناع نموده، به طهران یا محلّ دیگر مسافرت نماید.

نخست وزیر، [امضاء: دکتر محمّد مصدّق]

 

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۳۷۲، تاریخ: ۵ آبان ۱۳۳۱].

[دستنوشته ۱:] فوری است. ادارۀ انتظامات اقدام مؤثّر و سریع به عمل آید. ۵ آبان ۱۳۳۱.

[دستنوشته ۲:] بایگانی، خیلی فوری سابقه را ضمیمه نمایید.

[دستنوشته ۳:] شمارۀ ۲۴۱۶ / م ن – ۶ آبان ۱۳۳۱.

[دستنوشته ۴:] دایرهٴ امور شهربانی.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]