[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری شمال

شمارۀ: ۳۵۱۶

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۲۳

رونوشت نامهٴ فرمانداری گرگان

محرمانه

مستقیم

 

ادارۀ شهربانی گرگان

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۷۴ / ۲۵۴ مورّخهٴ ۸ شهریور ۱۳۲۳ دایر به وصول نامهٴ ارسالی از طرف (کمیتهٴ اسلامی) علیه بهائی‌های گرگان، اشعار می‌دارد: به عقیدهٴ فرمانداری ارسال این قبیل نوشتجات از طرف یکی دو نفر اشخاص آشوب‌طلب یا ملّانماهای گرگان است که به نام (کمیتهٴ اسلامی) خود را معرّفی می‌نمایند و با تحقیقات و بازجویی‌های بیشتری می‌توان نویسندهٴ آن را به دست آورده، تحت تعقیب قرار دهند. علاوه بایستی به این چند نفر بهائی‌های گرگان تذکّر داده شود که از کاغذپرانی‌ها و تظاهرات مذهبی خودداری نمایند. نسبت به تقویت قوای تأمینیّه به گروهان ژاندارمری نوشته شد که همیشه عدّهٴ کافی ژاندارم در شهر داشته باشند تا در موقع احتیاج مساعدت نمایند.

فرماندار گرگان، خسروی

رونوشت و رونوشت پیوست آن جهت استحضار استانداری دوّم فرستاده می‌شود.

فرماندار گرگان، خسروی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]