[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۲۴

شماره: ۴۷۵۲

محرمانه

 

وزارت کشور

گزارش شمارۀ ۳۸۶ شهربانی شیراز ذیلاً معروض می‌گردد:

طبق گزارش شهربانی آباده مخالفین شیخ علی‌اکبر پیش‌نماز که پیشینهٴ ماجراجویی در آباده دارد از علمای قم تقاضا نموده‌اند که یک نفر پیشوای مذهبی به آباده اعزام دارند. اخیراً شخصی به نام شیخ انصاری به آباده وارد و چند روز است عدّه[ای] را جمع نموده، دودستگی و اختلافات شدیدی بین اهالی ایجاد گردیده، مخصوصاً از طرف شیخ علی‌اکبر تحریک به اغتشاش می‌شود. استانداری و فرماندهٴ لشکر را از قضیّه مستحضر و به شهربانی آن‌جا نیز دستور داده شد که با نظر فرماندار و پادگان برای رفع اختلاف و جلوگیری از سوء حوادث اقدام؛ نتیجه بعداً معروض می‌گردد.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرتیپ ضرّابی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۳۰۷۸، تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۲۴]

[حاشیهٴ ۲:] ادارۀ سیاسی

[حاشیهٴ ۳:] به امضای جناب آقای .... از فرمانداری و استانداری، جریان استعلام شود.

[حاشیهٴ ۴:] آباده؛ شیراز فرمانداری؛ استانداری؛ طبق گزارش شهربانی مخالفین شیخ علی‌اکبر پیش‌نماز آباده از علمای قم تقاضای یک نفر پیشوای مذهبی نموده و برای این کار شیخ انصاری عازم شده و از ورود شیخ نام‌برده به آباده اختلافات شدید ایجاد و شیخ علی‌اکبر مردم را به اغتشاش تحریک. قدغن فرمایید چگونگی امر را ضمن اقداماتی که برای رفع اختلافات و استقرار نظم به عمل آمده، گزارش دهید. وزیر کشور؛ کفیل ادارۀ سیاسی، [امضاء] ۷ مرداد ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۵:] رمز شود، ۴۰۹ – ۱۱ مرداد ۱۳۲۴

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]