[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از بندر شاه به ط [طهران]؛ شماره قبض:۱۲۴۵، شماره تلگراف: ۳۵ ، تعداد کلمه: ۱۵۸، تاریخ اصل:  ۱۱ مهر [۱۳۲۶] ، تاریخ وصول: ۱۲ مهر [۱۳۲۶]

 

جناب آقای نخست وزیر،

رونوشت وزارت کشور

رونوشت وزارت دادگستری

رونوشت وزارت جنگ

رونوشت ادارۀ کلّ شهربانی

رونوشت ادارۀ کلّ ژاندارمری

 

در اثر توطئه و تحریکات عناصر ماجراجو که به نام دل‌سوزی دین و مذهب موجبات جدایی و تفرقه و تنفّر و انزجار ملّت ایران را فراهم نموده، در بندرشاه نیز اذیّت معدودی از کسبه که پیرو دیانت بهائی می‌باشند، فراهم. گذشته از این که در اثر تلقین یک نفر روضه‌خوان که ماه رمضان این سنه نزدیک بود آشوب عمومی در این نقطهٴ سرحدّی رخ نماید، مع‌الوصف ماجراجویان بی‌کار نیستند، مجدّد در روز نهم ماه جاری چند نفر از محرّکین که کارمند کارخانهٴ دپو بندرشاه می‌باشند، هجوم نموده، جان‌نثار را به شدّت مضروب و سه نفر زن‌ها را نیز کتک‌کاری نموده‌اند. عدم اقدام مأمورین دولت در این حدود تجرّی آشوب‌چیان و فتنه‌کنندگان را فراهم و هر لحظه نایرهٴ آشوب مشتی. اقدام مؤثّر حامیان قانون، حافظ امنیّت است.

علی‌اصغر رشیدی

 

[ مهر: ادارۀ تلگرافی طهران ].

 [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۳۶۰۹، تاریخ: ۱۲ مهر۱۳۲۶ ].

[دستنوشته:] با ورقه از وزارت کشور [ پرسیده شود ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]