[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت جنگ

دایرهٴ مرموزات

 

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۳۱

شمارۀ: ۸۴۹۶

 

محرمانه و مستقیم

 

وزارت کشور

برابر گزارشی که لشکر کرمان بنا به گزارش معاون شهربانی آن استان اداه [داده] است، بار دیگر تحریکاتی بر ضدّ بهائی‌ها در رفسنجان آغاز گردیده و می‌خواهند روز اربعین بی‌نظمی برپا نمایند و بیانات حاج انصاری واعظ که خود را فرستاده آیت الله بروجردی شناسانده، در پیش‌آمدهای گذشته بی‌اثر نبوده و اکنون هم تحریکات خود را دنبال می‌نماید. گر چه قوای انتظامی بیدار و مراقب است ولی اگر از سوی آیت‌الله بروجردی یا سایر مقامات این واعظ خوانده شود، بهتر خواهد بود. متمنّی است دستور فرمایید در این‌باره اقدامات شایسته بشود. به لشکر نام‌برده نیز دستور داده شد که پیش‌بینی‌های شایسته برای جلوگیری از هر گونه پیش‌آمدی بنمایند.

رییس ستاد ارتش، سرلشکر بهارمست [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] فوری است. ادارۀ انتظامات، حضوراً مذاکره شود.

[دستنوشته ۲:] شمارۀ ۲۴۴۳ / ن م – ۸ آبان ۱۳۳۱.

[دستنوشته ۳:] تلگراف رمزی هم روی نامهٴ جناب آقای نخست وزیر، وارده ۲۴۱۶ / م ن، به استانداری هشتم مخابره گردیده، ضمیمهٴ این پرونده شود. ۸ آبان ۱۳۳۱.

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۳۰۸، تاریخ: ۵ آبان ۱۳۳۱].

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]