[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کلّ کشور

 

[تاریخ:] ۱۲ آبان ۱۳۳۱

[شمارۀ:] ۲۹۷۳۷ / ج ۱

 

فوری است

 

وزارت کشور

محترماً پاسخ شمارۀ ۱۴۶۱۹ / ن / ۱۰۱۸۲ / م – ۱ آبان ۱۳۳۱ معروض می‌دارد: مراتب طیّ شماره‌های ۲۷۱۵۵ / ج ۱ – ۲۸ مهر ۱۳۳۱ و ۲۸۱۸۱ / ج ۱ – ۳ آبان ۱۳۳۱ به عرض رسانیده و به طوری که هنگ کرمان مجدّداً گزارش می‌نماید، وجود آقای انصاری واعظ در رفسنجان موجب ناامنی و اخلال محلّ گردیده و چون اعلامیّهٴ شدیدی از طرف روزنامهٴ آذر ماهان بر علیه نام‌برده صادر گردیده، روز ۴ مهر ۱۳۳۱ واعظ مزبور در مجلس سوگواری و روضه‌ خانی [خوانی] توقّف خود را تا آخر ماه صفر اعلام و صراحتاً مردم را علیه مأمورین انتظامی تحریک می‌نماید. متمنّی است قدغن فرمایید از طریق مقامات مربوطه در احضار مشارٌالیه اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به ژاندارمری اعلام دارند. ضمناً عبّاس خاندانی مسبّب واقعهٴ رفسنجان، طبق دستور لشکر کرمان و کمیسیون امنیّت، وسیلهٴ پادگان موقّت رفسنجان جلب و به کرمان اعزام شده است.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ علوی مقدّم، [امضاء]

 

[مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ ۳۸۰۴۹، تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۳۱].

[دستنوشته:] انتظامات، ۱۳ آبان ۱۳۳۱.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]