[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۵۴۵ – ۲۱/ ۸/ ۲۲

همراه: -----

[آرم]

وزارت کشور

استانداری دهم

[مهر]

[ناخوانا] وزارت کشور

شماره: ۴۸۵۶۲ - تاریخ: ۱۳ آذرماه ۱۳۲۲

مستقیم

[مهر]

وزارت کشور- سیاسی

شماره: ۶۰۰۷ - تاریخ: ۲۴ آذرماه

استانداری استان دهم

محترماً معروض میدارد. گزارش شماره ۲۴۸۴ شهربانی شهرضا حاکی است که متجاوز ا ز یکصد نفر کلیمی زن، بچه، مرد که اغلب خود را بهائی معرفی میکنند بعنوان مهاجرت بشهرضا آمده و بکارهای نجاری، خرازی و تجارت مشغولند. بشهربانی محل دستور داده شد که مراقب اعمال و رفتار آنها باشد. استحضاراً معروض داشت.

فرماندار شهرضا میکده

محرمانه

رونوشت گزارش بالا و رونوشت شماره ۴۷۱۷ ناحیه ژاندارمری که در این خصوص به استانداری واصل گردیده برای اطلاع وزارت کشور تقدیم میشود.

استاندار استان دهم

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

در پرونده مربوطه بایگانی شود.

۱۹ آذر ماه

[نوشته دستنویسی در بالای صفحه:] سیاسی - یک برگ – ١٢ آذر

[نوشته دستنویسی در وسط صفحه]

۹۹۱۵ - ۲ آذر ماه ۱۳۲۲

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]