[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[مهر] [ناخوانا]

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۲۲

شماره: ۹۷۳۱

 

استانداری استان دهم

گزارش واصله از گروهان شهرضا حاکیست عده در حدود پنجاه نفر مرد و زن و بچه بهائی و کلیمی شهرضا آمده اغلب از تجار و کسبه کاشان و طهران و اطراف میباشند گویا از محفل دستور رسیده و پیشبینی شده که در آتیه طهران مورد خطر خواهد بود باطراف پراکنده و در محلی اقلاً ۹ نفر ساکن شوند بعضی از آنها اظهار داشته نظر باینکه قدری مرکز از حیث خواروبار در مضیقه بودهاند مقتضیات ایجاب نموده بشهرهائی که خواربار فراوان است کوچ مینمایند بین آنها خیاط و سلمانی و کسبه وجود دارد مشغول کسب و برای خود مستقلات و خانه مسکونی خریداری و ساختمان مینمایند چون مقصود آنها معلوم نیست متمنی است مقرر فرمائید از بخشداریهای محلهای دیگر تحقیق در اطراف عملیات آنها بنمایند –

رئیس ناحیه ٨ ژاندارمری شهرداری اصفهان سرهنگ شمس ملک آراء.

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۴٧١٧ / ج

٢۵ آبان ١٣٢٢

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بوزارت کشور [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]