[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف

و صنایع مستظرفه

 

نمونه ۷

تاریخ ۲ برج حمل [ناخوانا] ئیل ۱۲۹

ضمیمه دارد

اداره: معارف

دائره: مراسلات

نمره: ۶۶۷۶

 

وزارت جلیله داخله

سواد مراسله رئیس معارف کاشان رد با سواد مکتوبی که علمای کاشان بمشارالیه نوشتهاند لفاً ارسال میدارد لازم است بحکومت کاشان مرقوم شود که با اطلاع رئیس معارف آنجا دقت و رسیدگی کامل بنمایند اگر کسی بدون امتیاز نامه و اجازه رسمی این وزارتخانه مدرسه باز نموده و مراعات قوانین جاریه وزارت معارف ننموده است و یا عیناً باسم بهائی مدرسه باز کرده و در تدریس و تعلیم مسائل مذهبی عقیده برخی از عقائد اسلام را ترویج نموده و انتشار میدهد البته مدرسه او باید بسته شود والا اگر اعتراض شخصی نسبت بعضی اتهامات شده است از حرکات بیمعنی و مداخلات اشخاص خارجی در امور وزارت دولتی جلوگیری نمائید. 

[مهر و امضاء]

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

اداره جنوب، ۳ حمل ۴۰۰

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]