[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[شهربانی گرگان]

 

[تاریخ:] ۸ تیر ۱۳۲۳

[شمارۀ:] ۱۷۴ - ۲۵۴

 

محرمانه، مستقیم

 

ادارۀ فرمانداری شهرستان گرگان

عطف به نامهٴ شمارۀ ۳۱۱۴ – ۲۳ مرداد ۱۳۲۳ مراتب به شهربانی‌های تابعه و کلانتری‌های مربوطه ابلاغ و با دستوراتی که داده شده تاکنون هیچ‌گونه پیش‌آمدی رخ نداده است. ولی روز گذشته با پست شهر نامه[ای] که در زیر آن کلمهٴ (کمیتهٴ اسلامی) نوشته شده بود، به این اداره رسیده، مشعر بر این‌که تا ده روز دیگر بهائی‌های ساکن باید از شهر گرگان خارج شوند و الّا مثل شاهرود باعث خون‌ریزی خواهد شد. در این ضمن نامه از طرف آقای نبیلی رییس بانک ملّی گرگان رسیده که به مشارٌالیه وسیلهٴ پست شهر به مضمون فوق، نامه[ای] نوشته شده که همان کلمه در زیر آن می‌باشد. بنابراین نظر به این‌که آقای فرماندار بیمار سخت بودند، کمیسیونی با حضور آقای دادستان و ستوان یکم خبیری فرمانده گروهان ژاندارمری گرگان تشکیل و راجع به حفظ انتظامات شهر و جلوگیری از هرگونه پیش‌آمدی شور شده، نظریّهٴ کمیسیون بر این گردید که بنا به مقتضیات و موقعیّت محلّ در صورتی که آقای نبیلی که خود هم از مرکز تقاضای مرخّصی کرده‌اند، به مرکز احضار شوند، بی‌مورد نخواهد بود و نیز رونوشت تلگرافی که از ناحیهٴ چند تن از بهائیان گرگان به مقامات عالیه در زمینهٴ نامهٴ ارسالی به آقای نبیلی، معروض شده به پیوست تقدیم می‌گردد. در صورت اقتضا نسبت به تقویت قوای تأمینیّه عطف توجّه فرمایند.

 

کفیل شهربانی گرگان، یاور تاج‌بخش

رونوشت با اصل یکسان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]