[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ کلّ شهربانی

 

تاریخ: ۹  شهریور ۱۳۲۳

شمارۀ: ۵۶۹۹

 

 محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

بر طبق گزارش تلگرافی رمز شمارۀ ۲۰۰ - ۲۸۳ شهربانی گرگان، معروض می‌دارد: در دو روز قبل نامهٴ پست شهری به شهربانی رسیده است که باید تا ده روز دیگر بهائی‌های ساکن گرگان خارج شوند و اّلا مانند شاهرود خون‌ریزی خواهد شد و نیز نامه به نبیلی رییس بانک ملّی گرگان که بهائی می‌باشد، نوشته‌اند و مشارٌالیه به شهربانی فرستاده و به او اخطار هم شده است از شهر خارج شود و دستور داده‌اند به بهائی‌های دیگر هم مفاد نامه را گوشزد نماید و زیر نامه کلمهٴ (کمیتهٴ اسلامی) نوشته شده و فعلاً به طور محرمانه مشغول به دست آوردن نویسنده و هویّت کمیته می‌باشد. فرماندار هم به مرض قلبی سخت مبتلا و تحت درمان می‌باشد. برای حفظ انتظامات به شهربانی گرگان دستور لازم داده شد با تشریک مساعی ژاندارمری، پیش‌بینی‌های لازم به عمل آورده و از هر گونه اتّفاق سوئی جلوگیری نمایند. چنان‌چه رأی مبارک علاقه بگیرد، شهربانی گرگان چند نفر از بهائی‌ها که مورد انزجار عمومی هستند ولو به طور موقّت هم باشد، از گرگان خارج نماید. مستدعی است امر و مقرّر فرمایید، مرقوم گردد.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس [سرتیپ] سیف

[امضاء]

 

[ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۲۹، تاریخ: ۱۲  تیر ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۱:] ادارۀ سیاسی، ۱۲  تیر ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] به عرض برسد.

[دستنوشته ۳:] به بانک ملّی شرح لازم برای تغییر نبیلی نوشته شد و سایر اعضای ادارات که بهائی هستند، خواسته شده. بهائی‌های غیر مستخدم را ممکن است خصوصی مذاکره و اگر رضایت داشته، خودشان موقّتاً به جای دیگری مسافرت کنند. [ امضاء: سروری ]، ۱۲  تیر ۱۳۲۳.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]