[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره عمومی: -----

نمره خصوصی: -----

کارتن: -----

دوسیه: -----

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره: -----

دایره: -----

شعبه: -----

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: ----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: ----

تاریخ تحریر: ----- ماه

تاریخ پاکنویس: ------ ماه

تاریخ ثبت: ----- ماه

تاریخ خروج: ------ ماه ----۱۳۱

 

اداره معارف کاشان

عطف به راپرت ۱۱ - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۵ لازم است به مدیر دبستان هدایت تذکر دهید باولیای بعضی از محصلین که خود را از طائفه بهائیها میدانند یادآوری نمائید دبستانهای دولتی برای تحصیل محصلین آماده شدهاند و فقط تمام اوقاتهای محصلین باید صرف تحصیل شود بنابر این هر گاه بخواهید از این به بعد بنام تعطیلهای مذهبی بوسیله اطفال خود در دبستان در قسمت امور مذهبی تظاهراتی نمائید اطفال آنان برای [ناخوانا] از دبستان اخراج خواهند شد

وزیر معارف

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]