[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره: کابینه

دایره: -----

 

بتاریخ: ۶ خرداد ماه ۱۳۱۳

نمره ۴۰۰ / ۱۹۰

ضمیمه: -----

 

محرمانه است

 

مقام منیع ریاست جلیله وزراء عظام دامت شوکته

بطوریکه ایالت کرمان تلگرافاً راپرت میدهد سید محمد کرمانشاهانی معروف بسلطانالواعظین که امسال از اول محرم در سیرجان مشغول روضهخوانی بوده نسبت بمذاهب زردشت و بهائی در سر منبر کنایه میگفته و حضرات هم شکایت داشتهاند بنظمیه محل دستور داده است مشارالیه را از سیرجان تبعید نمایند.

[امضاء:] محمود جم

[مهر:] وزارت داخله

 

[یادداشت زیرنامه:] ضبط شود ۷ خرداد ۱۳۱۳

[مهر:]  ورود به کابینه ریاست وزرا بتاریخ: ۸ خرداد ماه ۱۳۱۳

نمره: ۱۵۴۰ /۱ 

 

۴/ ۱ - ۱۴

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]