[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۷۷۶۰

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ٣٣

دوسیه: -----

 

[آرم]

کابینۀ ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: -----

 

تاریخ تحریر ۲۹ بهمن ۱۳۱۲ تاریخ پاکنویس: ۲۹ بهمن ۱۳۱۲ تاریخ ثبت: ۵ بهمن ۱۳۱۲

 

آقایان اهالی سنگسر

پس از وصول مشروحه شما راجع به نعمتاله نام مراتب تحقیق شد جواب رسیده است که بر حسب تصویب کمسیونی که در محل تشکیل گردیده نعمتاله و چهار نفر دیگر به خراسان تبعید شدهاند.

نصراله ملکی [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]