[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۱۰۳۱۶

شماره خصوصی: -----

جزوه‎دان: ۲۵

 

[آرم]

ریاستوزراء

 

نوع رونوشت: نامه

موضوع رونوشت: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ نوشتن: ۲۱ مهرماه ۱۳۱۶ تاریخ پاکنویس: ۲۴ مهرماه ۱۳۱۶ تاریخ ثبت: ۲۵ مهرماه ۱۳۱۶

 

وزارت داخله

به امضاء باقر – عطاءالله – فضلالله – مظفر و سیفالله نامان از تبریز تلگرافی رسیده است که در اثر اشتباه کاری اصغر محسنی آنها از قریه سیسان کوچانیده و تقاضا نمودهاند از تبعید آنها صرفنظر شود قدغن فرمائید. مشخص فرمائید موضوع چیست و چگونگی را اعلام نمائید. به تلگراف مزبور پاسخ داده شود.

رئیسالوزراء [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]