[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره: -----

دایره: -----

موضوع: -----

 

[آرم]

وزارت داخله

تشکیلات کل نظمیه مملکتی

 

بتاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۱۲

نمره: ۱۹۱۵۳

ضمیمه: -----

 

کابینه محترم ریاست مجلله وزراء عظام

ضمن اعاده عین عرضحال رعایای سنگسر در خصوص تبعید نعمتالله بخراسان خاطر محترم را مستحضر میدارد مشارالیه و چهار نفر دیگر از اهالی سنگسر بر حسب تصویب کمسیون متشکله در محلی بخراسان تبعید شدهاند.

 

معاون کل تشکیلات نظمیه مملکتی – سرهنگ [امضاء]

 

[مُهر – ورود به کابینه ریاست وزرا]

بتاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۱۲

نمره: ۷۷۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]