[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

ستاد بزرگ ارتشتاران

از

اداره -----

دائره -----

شماره ۵۲۸۲۲۳ – ۳۰ فروردین ۱۳۴۱

به -----

----- روز -----

رونوشت نامه شماره ۳۹۷۴۹ – ۱– ۲۱– ۱۲- ۴۰

ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران

در باره: سرگرد دندانپزشک حبیب اله فرزند حسینعلی شهرت قدیریان متهم به جنایت علیه امنیت مملکت و توطئه بمنظور بهمزدن اساس حکومت و تحریص مردم بمسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت عضویت در دسته و جمعیتی با مرام و رویه اشتراکی.

پیرو شماره ۳۰۵۵۰– د- ۱۳– ۹- ۳۹

افسر منظور بموجب رأی شماره ۶۵ -۵ /۱۱ -۴۰ دادگاه تجدید نظر شماره ۱ اداره دادرسی ارتش از اتهامات منتسبه برائت حاصل نموده که دادستان ارتش با رأی صادره موافق بوده علیهذا بدینوسیله قطعیت آن اعلام میگردد.

رئیس اداره دادرسی ارتش سرلشگر خسروانی

 

گیرندگان:

ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیرو شماره ۳۰۵۵۰– د– ۱۳– ۹- ۳۹ جهت اطلاع.

ریاست اداره بهداری ارتش پیرو شماره ۳۰۵۵۰– د -۱۳- ۹- ۳۹ جهت اطلاع و هرگونه اقدام.

ریاست آجودانی کل نیروی زمینی پیرو شماره ۳۰۵۵۰– د– ۱۳- ۹- ۳۹ جهت اطلاع و هرگونه اقدام.

دایره آمار و اجرائیات و بررسی قوانین دادستانی ارتش.

رونوشت شرح بالا پیرو شماره ۲۵۶۳۷– ۵ -۲۴ – ۱۱ -۴۰ جهت اطلاع ریاست ضداطلاعات وابسته ایفاد میگردد.

رونوشت شرح بالا پیرو شماره ۲۵۶۳۷– ۵- ۲۴– ۱۱ -۴۰ جهت اطلاع ریاست رکن ۲ اداره وابسته ایفاد میگردد.

رونوشت شرح بالا پیرو شماره ۲۵۶۳۷– ۵- ۲۴– ۱۱ -۴۰ جهت اطلاع ریاست رکن ۴ اداره وابسته ایفاد میگردد.

رئیس کارگزینی اداره بهداری ارتش سرهنگ ۲ دکتر تهرانیان

 

شماره ۸۲۸/ ۴– ۲ اردیبهشت ۱۳۴۱

رونوشت پیرو شماره ۱۰۵۹۸– ۴- ۱۴- ۱۲- ۴۰ جهت اطلاع ریاست دارائی شماره ۳ ایفاد میگردد با توجه باینکه برائت افسر مزبور قریباً در فرمان درج خواهد شد دستور فرمائید تا وصول فرمان مزبور از لحاظ مساعدت به افسر منظور فعلاً از کسر وجه بدونکاری او خودداری نمایند البته پس از وصول فرمان و ارسال اسناد متمم در مورد تبدیل بدونکاری به انتظار خدمت ایشان بدهی او را از وجه سند مزبور کسر نمایند.

رئیس رکن ۴ اداره بهداری ارتش سرهنگ پور پزشک

[امضا]

 

گیرنده

سرکار سرگرد قدیریان جهت اطلاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]