[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اطلب العلم من المهد الی اللحد

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ / منطقه ۴

۱۴۱۴۴

[مهر رسمی]

[عکس]

[مهر رسمی]

کارنامه تحصیلی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی

مرحله دوم آموزش همگانی

مدرسه راهنمائی تحصیلی ضیاء الشمس معدل واقع در شهرستان شیراز

مشخصات دانش‌آموز:

نام مهین نام خانوادگی روحانی تزنگی نام پدر غلامعلی شماره شناسنامه [حذف شده] محل صدور [حذف شده] تاریخ تولد: روز ٧ ماه ۱۰ سال [حذف شده] محل تولد [حذف شده]

مشخصات دانش‌آموز از روی اصل شناسنامه نوشته شده و مورد تائید است

نام و نام خانوادگی رئیس مدرسه راهنمائی تحصیلی

[امضا روی مهر رسمی]

محل الصاق یا نقش تمبر

[تعرفه اداری پرداخت شد] [در بالای] سال تحصیلی ۱۳۶۰ - ۱۳۵۹

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بواسطه بهائی بودن از مدرسه اخراج شد.

[یادداشت دستنویسی، شماره در وسط صفحه]

۱۹۲ /۴ - ۱۱ بهمن ۱۳۶۰

آرشیو

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]