[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

دادنامه

 

تاریخ: ----- ١٣٨

شماره: -----

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

تاریخ رسیدگی: ۴ شهریور ١٣٨٧

شماره پرونده: ١ / ٨٧ / ٢٣۵

شماره دادنامه: ١۴٠٨

مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عدالت اداری

شاکی: مونا زکائی آرانی فرزند ذکرالله بنشانی کرج [حذف شده]

طرف شکایت: سازمان سنجش و آمورش کشور

خواسته و موضوع شکایت: الزام به اعلام نمره آزمون و الزام به ثبت نام در دانشگاه

گرشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و به خواسته فوق‌الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت بشماره ۶٩٣٣ – ١٧ اردیبهشت ١٣٨٧ به این شغبه ارجاع گریده. علیهذا این شعبه در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

((رای دیوان))

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت ثبت شده بشماره ٨۵۵ – ٨ خرداد ١٣٨٧ نظر به اینکه مطابق دفترچه باشد و چنانچه محرز شود که فردی واجد شرائط مزبور نبوده قبولی وی کان لم یکن تلقی خواهد شد و با توجه به اینکه سازمان طرف شکایت مذکور را در خصوص شاکی احراز نکرده و دلیلی خلاف آن از سوی شاکیه ارائه نگردیده، بنابر این شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است. / الف

دادرس شعبه ١ دیوان عدالت اداری

رضائی

مستشاران شعبه ١ دیوان عدالت اداری

مولا بیگی، قوامی

 

[امضاء]

١٢ مهر ١٣٨٧

 

[امضاء روی مُهر]

رونوشت برابر اصل است

مدیر دفتر شعبه یکم دیوان عدالت اداری

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]