[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه

 

فَلا تَتّبِعوا الهَوی اَن تَعدِلوا

 

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

شماره: ۴ -۹۵ - هـ - ۲۹

پیوست:-----

 

بسمه تعالی

تاریخ رسیدگی: ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

شماره پرونده: ۳۵۰۵ -۸۰

دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ استان فارس

مرجع رسیدگی: هیئت موضوع ماده ۲۹ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی

موضوع: رفع ابهام در خصوص زمینها و ساختمان‌های متعلق به بهائیان در روستای کتا شهرستان دنا از استان کهکیلویه و بویر احمد

گردشگار

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان فارس (شیراز) طی شرحی به شماره ۳۵۰۵ مورخ ۸۰ -۹۰۱۹ مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲ خطاب به هیأت موضوع ماده ۲۹ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی در پرونده پیوست اعلام نموده است به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۳ صادره از حاکم شرع محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز اراضی و ابنیه‌ای به لحاظ اینکه صاحبان آنها بهائی بوده و از محل متواری شده‌اند حکم به ضبط و مصادره صادر می‌شود پس از آن بنا به تقاضای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگان استان‌های فارس و کهکیلویه و بویر احمد مجدداً در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ دادنامه تکمیلی و اصلاحی به شماره ۲۴ -۸۱ صادر می‌گردد که اسامی بهائیانی که دادنامه سابق الصدور شامل آنها می‌گردد ذکر می‌کند که دادنامه‌ها نسبت به آنها تقاضای واخواهی می‌گردد. که مطابق دادنامه شماره ۲۴۳-۸۶ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ تقاضای واخواهی آنان رد می‌گردد و پذیرفته نمی‌شود که با اعتراض افراد مذکور پرونده جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر تهران ارسال و به شعبه ۲۱ محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه مرجوع الیه به استناد ماده ۲۹ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی با این استدلال که احکامی که تا تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۹ قطعیت یافته است قابل تجدیدنظر نبوده و در صورت ابهام یا اجمال رفع ابهام می‌بایست از طریق هیأت موضوع ماده ۲۹ انجام شود و دادگاه انقلاب اسلامی شیراز خارج از صلاحیت و حیطه اختیارات خود اقدام به صدور دادنامه‌های ۲۴-۸۱ و ۲۴۳-۸۶ نموده است هر دو دادنامه را نقض نموده و جهت رفع ابهام بنا به درخواست ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی فارس پرنده [پرونده] به هیأت موضوع ماده ۲۹ مرقوم ارسال می‌نماید. دادنامه شماره ۱۰۱۳ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۸۷ شعبه ۲۱ تجدیدنظر تهران که هیئت مذکور با بررسی پرونده و آراء صادره مطابق تصمیم مورخ ۱۵ آبان ۱۳۸۹ طی شماره ۴۳-۸۹-هـ ۲۹ (ص ۵۷۸ پرونده) مورخه ۱ دی ۱۳۸۹ اعلام نموده است که رفع ابهام از رأی شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۳ منوط و متوقف بر تعیین هویت و اسامی ساکنان متواری روستای مذکور (کتا) می‌باشد و این موضوع را محمول نموده به دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی که با بررسی دقیق و اسامی کامل افراد بهایی متواری شده در سال ۱۳۷۳ را که اراضی و ساختمانهای خود را ترک کرده‌اند مشخص و به این هیأت اعلام و وضعیت اقامت فعلی آنان را معین نمایند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود که ریاست محترم وقت دادگاه اصل ۴۹ از طریق دادگاه انقلاب اسلامی یاسوج و اداره اطلاعات آن استان موضوع فوق را اقدام (ص ۵۸۱ و ۵۹۵ الی ۵۹۷ و لیست کامل (ص ۵۹۹ الی ۶۰۱) مطابق خواسته هیئت تهیه و پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیأت اعاده نموده است که هیئت مذکور در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۱ اعلام نموده است که صرف نظر از تصمیمات اتخاذ شده بعدی و ماهیت رأی واخواسته دادگاه ویژه اصل ۴۹ فارس و امتناع دادگاه تجدیدنظر خواهی نسبت به آن در حال حاضر هیأت مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. (ص ۶۰۵) و پرونده اعاده نموده است. علیهذا با توجه به نقض دادنامه‌های بدوی این مرجع توسط دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ تهران و ارجاع به هیئت ماده ۲۹ و تقاضای هیئت که توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز انجام پذیرفته این مرجع را ارشاد فرمائید بالاخره تعیین تکلیف با رفع ابهام یا اتخاذ تصمیم بعهده کدام مرجع است آیا شعبه ۲۱ تجدیدنظر می‌بایست تعیین تکلیف کند یا هیئت ماده ۲۹ رفع ابهام نماید یا شعبه بدوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مجدداً رسیدگی و بصورت ماهوی اظهار نظر نماید با توجه به قدمت پرونده و عدم تعیین تکلیف و تحیر ستاد اجرایی و مدعیان مالکیت تسریع در رسیدگی مزید امتنان است و در انتها با ارسال پرونده تقاضا و تعیین تکلیف می‌نماید.

النهایه هیأت با ملاحظه محتویات پرونده و پس از مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

۲fa94-10-15-2

رأی هیأت

آنچه مسلم است زمینهای مزروعی و دیمی و ابی و تعدادی ساختمان‌های متروکه بهائیان متواری از روستای کتا از توابع میمد [میمند] فارس بنفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برابر دادنامه شماره ۱۶۵۸- ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ از ناحیه حاکم شرع شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مسترد گردیده و رأی مذکور در مورخ ۸ آذر ۱۳۷۳ به تأیید جناب آقای نیری ریاست محترم محاکم ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی رسیده و قطعی شده است و متعاقب آن مطابق دادنامه شماره ۲۴- ۸۱ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱ اسامی ۷۳ نفر از افراد مشمول رأی صادره مذکور معین و مشخص گردیده و دلیلی مبنی بر مردود بودن اسامی مندرج در رأی اخیرالذکر ارائه نشده است بنابراین اسامی افراد شمول حکم شماره ۱۶۵۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۷۳ در روستای کتا بشرحی است که در دادنامه اصلاحی شماره ۲۴-۸۱ - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱ تصریح و درج شده است.

رئیس هیأت، محسنی اژیه                                                              

مستشاران

محمد صادق مهدوی راد، عبدالکریم احمدی

 

[وسط صفحه اول] ص ۱

[وسط صفحه دوم] ص ۲

[وسط صفحه سوم] ص ۳

 

[مهر آخر صفحه اول- سوم]

رونوشت برابر اصل است

دفتر هیأت ماده ۲۹ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۲۹ ق.ا.

 

[مهر آخر صفحه اول- سوم]

رونوشت برابر اصل ابرازی است

مدیر دفتر دادگاه ویژه فرمان ولی فقیه و اصل ۴۹ فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]