[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه -----

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بتاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۸۷

کلاسه پرونده: ۸۷ /۲۱ /۵۶۶

شماره دادنامه: ۱۰۱۳

مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران.

هیئت دادگاه: سید محمود تولیت رئیس دادگاه و ابراهیم پایدار پویا مستشار دادگاه.

تجدید نظر خواه: سید حسین علوی، محمد راجی به وکالت از جانعلی راسته و غیره به نشانی: شیراز [حذف شده]

تجدید نظر خوانده: ستاد اجرایی شیراز به نشانی: خ قصر الدشت چهار راه مطهری

 

گردشکار پرونده

پرونده در مهلت مقرر قانونی حسب ضوابط تقاضای تجدید نظر خواهی شده پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است جلسه فوق‌العاده دادگاه با حضور امضاء کنندگان ذیل (هیئت شعبه) تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و رسیدگی‌های معموله ختم رسیدگی اعلام و پس از مشاوره و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی آقایان سید حسن علوی و محمد راجی وکلای دعاوی آقای جانعلی راسته و ۱۸ نفر دیگر مرقوم نسبت به دادنامه ۲۴۳ /۸۶ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ اصداری از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ استان فارس که بموجب آن ضمن رد واخواهی نامبردگان از دادنامه غیابی شماره ۲۴ /۸۱ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱ صادره از دادگاه مذکور، رأی مزبور را عیناً تأیید نموده است. نظر به اینکه دادنامه‌های معترض‌عنه فوق در راستای دادنامه شماره ۱۶۵۸ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۳ صادره از حاکم شرع شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و تأییدیه مورخ ۸ آبان ۱۳۷۳ ریاست محترم محاکم ویژه اصل ۴۹ راجع به ضبط و تملیک زمینهای مزروعی و ساختمانهای متعلق به بهائیان واقع در روستای کتا که از اوائل انقلاب منطقه را ترک و مراجعت نکرده‌اند بنفع ستاد اجرایی میباشد، بر اساس درخواست ستاد اجرائی فرمان امام در جهت رفع ابهام و اجمال حکم موصوف نسبت به قید اسامی مالکین اراضی و املاک مورد حکم، اصدار یافته است و از طرفی مطابق ماده ۲۹ آئین‌نامه نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۰ و اصلاحیه بعدی آن، هرگونه رفع ابهام و اشتباه و اجمال و مشکلات اجرائی و رفع تعارضات از احکامیکه تا تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۹ قطعیت یافته است. ازجمله دادنامه شماره ۱۶۵۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۷۳ و تأییدیه ۸ آذر ۱۳۷۳ مارالذکر بعهده هیأت موضوع ماده ۲۹ آئین‌نامه مذکور بوده و با این وصف چون دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ استان فارس خارج از حیطه صلاحیت در ما نحن فیه مبادرت به رسیدگی و صدور دادنامه‌های تجدید نظر خواسته نموده است. علیهذا این دادگاه مستنداً به مواد ۳ و ۸ و ۲۹ آئین‌نامه مرقوم بالا و بند۳ ماده ۲۵۷ و ماده ۲۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه‌های تجدید نظر خواسته بشماره های ۲۴/ ۸۱  – ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱ و ۲۴۳ /۸۶ - ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ مقرر میدارد: پرونده جهت رسیدگی به درخواست ستاد اجرائی فرمان امام در راستای ماده ۲۹ آئین یادشده به هیأت موضوع ماده ۲۹ مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.

١٧٨ ر ت ٠٧

رئیس شعبه ۲۱ تجدید نظر استان تهران

سید محمود تولیت

مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

ابراهیم پایدار پویا

 

[مهر]

برابر اصل دفتر شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر

 

[تاریخ دستنویسی در پائین صفحه]

۲۵ آذر ۱۳۸۷

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

حکم چهارم

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]