[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

دادنامه

 

تاریخ: ----- ١٣٨

شماره: -----

پیوست: -----

 

تاریخ رسیدگی: ٢٧ خرداد ١٣٨٧

کلاسه پرونده: ٢ / ٨۶ / ١٧٢

شماره دادنامه: ٧٧٣

مرجع رسیدگی: شعبه ٢ دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بشیر دانا به آدرس تهران [حذف شده]

طرف شکایت: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور

موضوع شکایت و خواسته: بشرح متن دادخواست

گردشکار: دادخواست شاکی پس از ثبت کل شماره ٨۵٧٠ – ١۶ اردیبهشت ١٣٨۶ دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه دوم بکلاسه فوق در این شعبه و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای بشیر دانا به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور بخواسته قبولی در امتحان کنکور سال ١٣٨۵ و ادامه تحصیل با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر باینکه وضعیت نامبرده با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی تطبیق و مردود شناخته شده است و اعتراض موجهی ندارد که تخلف از مقررات را ثابت نموده و خواسته وی را موجه سازد بنابر این ذیحق بودن شاکی محرز نمی‌باشد لذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد این رای مطابق ماده ٧ قانون دیوان قطعی است. / ز

رئیس شعبه ٢ دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی

مستشار شعبه ٢ دیوان عدالت اداری

علی اکابری

مستشار شعبه ٢ دیوان عدالت اداری

امراله گیوی

 

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]