[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان

اداره -----

بتاریخ ۷ ارديبهشت ۱۳۶۱

شماره ۱ / ۱۶۲۰

پیوست -----

 

به: مدیریت کل بازرسی و نظارت

از: اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان

موضوع:

عطف بنامه شماره ۹۵ / ۶۳۶ - ۳۰ فروردین ١٣۶۱ یکبرگ فتوکپی حکم شماره ۴۲  /۴۹۷۴- ۵ خرداد ۱۳۵۹ صادره مقام وزارت مبنی بر اخراج آقای جهانخواه زارع که منتسب به فرقه ضاله بهائیت بوده و بر اساس تصمیم هیئت پاکسازی صورت گرفته بپیوست ایفاد میگردد./م

محمدرضا کشاورز

سرپرست اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]