[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره -----

شماره ١ / ۲۰۴۵۶

تاریخ ٧ مرداد ١٣۵۹

پیوست -----

 

خانم فرشته شفابخش آموزگار دبستانهای ناحیه ۱۵ تهران

ساکن تهران [حذف شده]

در پاسخ بنامه بدون امضاء و بدون تاریخ شما تقدیمی بدفتر شکایات ریاست جمهوری باطلاع میرساند پیشنهاد بازنشستگی شما از طریق اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱۵ تهران و موافقت مقام عالی وزارت و کمیسیون پاکسازی و با توجه به اظهار صریح و کتبی شما در پرونده دایر بر دارا بودن مسلک بهائیت بوده که لغو حکم صادر برابر مقررات جمهوری اسلامی ایران مقدور نمیباشد. ر

از طرف مدیرکل امور اداری. اسدپور

[امضا]

 

آدرس: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]