[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

گزارش روز ۱۷ آذر ۱۳۲۹ پستی بروجن به منظور تأسیس اداره شهربانی در بروجن آقایان سرگرد نظمی معاون شهربانی اصفهان و سرگرد دادرس رئیس راهنمائی و ستوان رسائی رئیس شهربانی شهرکرد با عدهٔ [عده‎ای] پاسبان روز ۱۶ جاری به بروجن وارد و قرار است ساعت ۹ امروز با دعوت از رؤسای دوائر دولتی و معتمدین محل در عمارت جدید شهربانی پس از برگزاری جشن اداره نامبرده رسماً مفتوح گردد.

[ناخوانا]

 

[یادداشتهای پائین نامه]

رونوشت جهت استحضاربه وزارت کشور ایفاد شود.

از طرف استاندار استان دوم

[امضا]

 

۱۸۳۷۶/ ن

۲۷ آذر ۱۳۲۹

[امضا]

 

[امضا]

۱۴۱۰۹

۲۲ آذر ۱۳۲۹

 

[یادداشت‌های بالای صفحه]

بایگانی شود

[امضا]

۱۸ آذر ۱۳۲۹

 

[ناخوانا]

بایگانی شد.

 

انتظامات

۲۷ آذر

 

[یادداشت دستنویس در حاشیه]

۲۸ آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]