[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

نمره کتاب ثبت: ۱۴۳۰

کارتن: ----- دوسیه: -----

ذکر نمره قبل: -----

اداره: -----

خروج: ۱۹

۱۲ برج سرطان [سال] ۱۳۰۰

اسم نویسنده: رفیع الملک

صادره: کاشان

ضمیمه: -----

طهران: -----

 

اداره معارف و اوقاف کاشان

مراسله نمره ۲۴۵ واصل گردید ده جلد پرگرام چهار ساله لفاً ارسال گردید

البته بطوری که سابقاً هم اشاره شده حفظ حدود و مراتب مدارس حوزۀ مأموریت خود را کاملاً مراقب خواهید بود

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]