[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

صورت ‌مجلس؛ [تاریخ ۷ تیر ۱۳۲۶]

 

بر اثر دستور شمارۀ ۳۵۶- [تاریخ:] ۶ تیر ۱۳۲۶ استانداری استان دوّم، موضوع تلگراف بانک صنعتی و معدنی ایران دایر به شکایات متصدّیان کارخانجات شاهی، کمیسیونی ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه ۷ تیر ۱۳۲۶ مرکّب از آقایان سرهنگ آزاراد [آزادراد] رئیس شهربانی مازندران و سرهنگ معینی فرماندهٴ هنگ ژاندارمری مازندران و مهندس شهیدزاده رئیس کارخانجات شاهی و سرهنگ فاطمی رئیس شهربانی شاهی و مهندس خزاعی معاون کارخانه نسّاجی شاهی و سرگرد جاهد بازرس ژاندارمری و سروان پوشین فرماندهٴ گروهان ژاندارمری شاهی در فرمانداری با حضور آقای حجّت فرمانداری شاهی، تشکیل گردید. نامهٴ استانداری مطرح و از طرف آقای حجّت فرماندار اظهار شد برای این‌که به موضوع شکایت رسیدگی شود، بتید [باید] موارد شکایت و موجبات اخلال در امور کارخانه و احیاناً قصور مأمورین انتظامی توضیح داده شود. آقای خزاعی معاون کارخانهٴ نسّاجی شاهی توضیح دادند که امور کارخانه روز به روز بر اثر مراقبت اولیای کارخانه و توجّه مأمورین انتظامی بهتر می‌شود. از اختلالی که در کارخانه وسیلهٴ عدّه[ای] ایجاد شده بود، چندی پیش به بانک صنعتی شکایت شده، ولی از مأمورین انتظامی شکایت نشده بود هیچ، بلکه گزارش داده شده بود که مأمورین خوب به وظیفهٴ خود عمل می‌کنند. به طوری که بانک صنعتی از آقای سرهنگ فاطمی رئیس شهربانی شاهی ضمن نامهٴ شمارۀ ۱۰۶۵۲ – ۲۲ فروردین ۱۳۲۶ تقدیر کرده است. برای این‌که نحوهٴ گزارش کارخانه به بانک معلوم شود، تقاضا کردند تلگراف بانک صنعتی را به استانداری مطالعه نمایند تا توضیحات بعدی ایراد نمایند. آقای مهندس شهیدزاده اظهار داشتند: موضوع شکایت منتفی است، زیرا چندی قبل از استقرار مأمورین انتظامی، اختلالاتی بود که گزارش داده شد.

رییس شهربانی مازندران، رئیس شهربانی شاهی، رئیس کارخانجات شاهی، فرمانده هنگ ژاندارمری مازندران، سرگرد جاهد، سروان پوشین، مهندس خزاعی، فرماندار شهرستان شاهی.

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]