[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۱۶۲۹

شماره خصوصی: ۵۳۸۷

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: ----- شعبه: -----

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویسکننده: -----

تاریخ پاکنویس: ----

ماه: ------

تاریخ ثبت: ----- ماه

تاریخ تحریر: ----- ماه

تاریخ خروج: ۲ اسفندماه ۱۳۲۱

 

نسخه دوم تلگراف رمز

 

زابل

فرمانداری ۱۸۳ معلوم فرمائید منظور از تشکیل این جلسات چیست و عملیات آنها جنبه سیاسی یا مذهبی دارد.

وزیر کشور

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]