[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

مجلس شورای ملّی

ادارۀ دبیرخانه

شمارۀ: ۳۷۷۰

مورّخهٴ: ۳ تیر ۱۳۲۳

 

وزارت کشور

اهالی قم در شکایت از تبلیغات برخلاف مذهب رسمی کشور اسلام، تلگرافی به شمارۀ ۱۵۶ به مجلس مخابره و رونوشت به آن وزارت نیز فرستاده‌اند. قدغن نمایند با دقّت در موضوع نتیجهٴ اقدامی که در جلوگیری از این تبلیغات منافی مذهب اسلام و مخالف انتظام به عمل آمده است، مجلس را آگاه سازند.

رییس مجلس شورای ملّی، [امضاء: محمّدصادق طباطبایی]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۱۰۲۹، تاریخ: ۳ تیر ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، ۳ تیر ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۳۶۴، تاریخ: ۶ تیر]

[حاشیهٴ ۴:] به عرض می‌رسد، اساساً در این خصوص از مقام نخست وزیری کسب تکلیف شده است.

[حاشیهٴ ۵:] اکنون که جواب نخست وزیری رسیده، با مراجعه به تلگراف جواب دهید. ۱۸ تیر

[حاشیهٴ ۶:] آقای رضایی، جواب نخست وزیری ضمیمه شود. [امضاء: عاملی]

[حاشیهٴ ۷:] آقای رضایی، تلگراف شمارۀ ۱۵۶ ضمیمهٴ پرونده نیست. ۱۹ تیر

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]