[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

جناب آقای معاون

نامهٴ وزارت راه و صورت پیوست آن مربوط به سؤالی است که آقای دکتر اعتبار از جناب آقای نخست وزیر کرده‌اند و باید برای پاسخ آن در مجلس حاضر شوند. لکن یک قسمت از سؤال آقای دکتر اعتبار مربوط به قضیّه شاهرود است که هنوز گزارش کامل آن از وزارت دادگستری نرسیده.

[ امضاء ]، ۱۶ آبان ۱۳۲۳

 

[حاشیهٴ ۱:]  [ناخوانا] را هم فوراً تکمیل بفرمایید که به نظر جناب آقای نخست وزیر برسد. ۱۶ آبان ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] آقای دکتر فاطمی، فعلاً در پرونده مخصوص نگاه دارید. ۲۸ آبان

[حاشیهٴ ۳:] آقای فریور، نگاهداری فرمایید. ٣٠ آبان

[حاشیهٴ ۴:] فعلاً بایگانی شود. ۱۶ بهمن ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]