[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی[۱]

[تاریخ:] ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ - ۷ مارس ۲۰۰۷

 

فاش شد كه اخراج بهائيان از دانشگاه های ايران جنبۀ رسمی دارد

نيويورک ۷ مارس ۲۰۰۷

(سرويس خبری جامعه جهانی بهائی)

جامعۀ بين المللی بهائی به سندی دست یافته است که ظاهراً ماهیت مزورانه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با دانشجويان بهائی كه خواستار تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آن کشور هستند، تایید میکند.

اين سند در حقیقت نامه ای است که در تاريخ ۲ نوامبر ۲۰۰۶ از سوی دفتر مركزی دانشگاه پيام نور خطاب به شعبه های منطقه ای این دانشگاه ارسال شده و در آن آمده است که به موجب سياست دولت، دانشجويان بهائی «نمیتوانند در دانشگاه های ايران ثبت نام كنند» و اگر چنانچه قبلاً ثبت نام شده اند، «باید اخراج گردند.»

بانی دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ بين المللی بهائی در سازمان ملل متحد میگويد: «اين سند گواهی است بر رفتار ريا كارانۀ دولت جمهوری اسلامی در رابطه با دانشجويان بهائی.»

خانم دوگال ميگويد: «پس از ۲۵ سال محروم ساختن دانشجويان بهائی از ورود به دانشگاههای دولتی و خصوصی، دولت جمهوری اسلامی در ظاهر ادعا ميكند كه درها را به روی آنان گشوده است. اما همان گونه كه بخشنامۀ محرمانۀ دفتر مركزی دانشگاه پيام نور نشان میدهد، سياست واقعی دولت جمهوری اسلامی آن است كه بهائيان را به محض شناسائی اخراج كنند.»

درحقیقت محتوای اين نامه تضاد شديدی با سخنان هفتۀ پيش يكی از سخنگويان دولت دارد كه در واکنش به ارقام منتشره از سوی جامعۀ بين المللی بهائی كه نشان میدهد تعداد زيادی از دانشجويان بهائی در سال جاری صرفاً به علت تبعيضات مذهبی اخراج شده اند، این امر را انكار نمود.

به موجب گزارش رويتر، در ۲٨ فوريه ۲۰۰٧، يكی از سخنگويان دفتر نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد كه نمی خواست نامش فاش شود، درپاسخ به پرسشی دربارۀ درصد بالای دانشجويان اخراجی بهائی گفت: «كسی درايران به علت اعتقادات مذهبی اش از تحصيل محروم نشده است.»

تا دوسال پيش که همه دانشجويان میبايست مذهب خود را در اوراق مربوط به امتحانات ورودی منعکس کنند، دانشجویان بهائی خود به خود از ورود به دانشگاه ها محروم بودند.

در پی فشارهائیكه از سوی جامعۀ بين المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر وارد آمد، دولت جمهوری اسلامی سياست خود را تغيير داد و ستون مذهب را از اوراق امتحانات ورودی دانشگاه ها حذف کرد.

پائيز گذشته صدها بهائی در امتحانات ورودی موفق شدند و ١٧٨ نفرآنان به دانشگاه های مورد نظر خود راه يافتند. اما از آغاز سال تحصیلی جدید تا کنون، دست کم ٧۰ دانشجوی بهائی بعد از آنکه دانشگاه ها متوجه شدند آنها بهائی هستند، اخراج شده اند.

نامۀ ۲ نوامبر ۲۰۰۶ روی كاغذ آرمدار وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری ايران چاپ شده و از سوی دفترحراست مركزی دانشگاه پيام نور برای رؤسای شعبات منطقه ای این دانشگاه فرستاده شده است.

دراين نامه چنین آمده است: «احتراماً حسب مصوبۀ شورای انقلاب فرهنگی و دستور وزارت اطلاعات و حراست كل سازمان مركزی دانشگاه پيام نور، بهائيان نمیتوانند در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی ثبت نام كنند. لذا در صورت مشاهده ضمن گزارش امر از ثبت نام ايشان جداً خودداری به عمل آورده و در صورت ثبت نام شدن اخراج گردند.»

طبق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنتی دانشگاه پیام نور، اين دانشگاه «از نظر تعداد دانشجو و پوشش جغرافیائی بزرگترين دانشگاه دولتی» در ایران بشمار میرود. دانشگاه پیام نور با حدود ۴۶٧۰۰۰ دانشجو و ٧۴ رشته تحصیلی، در ۲۵٧ مركز و واحد آموزشی در سراسر کشور، فعالیت میکند.

از آغاز سال تحصیلی جاری تا کنون دست کم ۳۰ دانشجوی بهائی از دانشگاه پیام نور اخراج شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] https:‎//news.persian-bahai.org/story/17