[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۶۵۰۰

شماره خصوصی: ----

جزوهدان: ٣٣

پرونده: ------

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویسکننده:  -----

 

تاریخ نوشتن ۷ شهریور ماه ۱۳۱۹ تاریخ پاکنویس: -----ماه: -----  تاریخ ثبت: ۹ شهریور ماه ۱۳۱۹

 

وزارت کشور

عرضحال پنج نفر بانوان سنگسری دایر بشکایت از اینکه مأمورین محلی در صدد دور کردن شوهران آنها از محل باشند به پیوست برای آگاهی فرستاده میشود.

نخستوزیر

[امضاء]

۷ شهریور ۱۳۱۹

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]