[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

 

[شماره عمومی:] ۱۱

[تاریخ:] ۲۹ خرداد ۱۳۲۴

 

مقام محترم فرمانداری شهرستان کاشان

محترماً به عرض می‌رساند: دیروز عصر این جانب حسن حیدرزاده از درب دکّان رمضان‌علی لامع عبور می‌کردم که یک مرتبه پسرهای لامع و عبّاس ایقانی جلوی مرا گرفته و شروع کردند بد مذهبی به من دادن و گفتند تو بر دین بهائی بدگویی کرده[ای]. بنده جواب دادم ابداً من صحبتی نکرده‌ام که یک مرتبه بر سر من ریخته و کتک زیاد به من زده و کدخدای آران و امنیّه آمده، بدون تحقیق و رسیدگی، کدخدا به من کتک زده و امنیّه مرا جلو انداخته. از قرار معلوم بهائی‌ها در این موضوع مقصودی داشته که به این‌وسیله جلوگیری از شیوع دین اسلام نمایند و کدخدا و امنیّه‌ها قبلاً دیدهٴ وساوس کرده بودند و امروز صبح چند نفر بهائی به شهر آمده به وسایلی رییس ژاندارمری را به محلّ آوردند که مقابل مردم پست به مسلمین توهین وارد شود. تقاضا داریم مقرّر فرمایید به ادارۀ ژاندارمه که مراتب را رجوع به مقامات مربوطه نموده و رسیدگی و احقاق حقّ شود و چنان‌چه پرونده باید از ما [ ناخوانا]، مقرّر فرمایید در شهر گرفته شود. استدعای اقدام فوری داریم. امر، امر مبارک است.

حسن حیدرزاده آرانی

رونوشت با اصلی که به شمارۀ محرمانه ۱۷ [تاریخ:]  ۲۹ خرداد ۱۳۲۴ ثبت شده، برابر است.

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]