[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

برگ دادخواست بدوی

 

به شعبه: ----- ارجاع می‌شود. امضاء رئیس / معاون دیوان اداری

تاریخ تقدیم دادخواست: ۸ تیرماه ۱۳۹۵

تاریخ ثبت: ----/ ----/--۱۳

شماره ثبت: / ۰۹۹۸۰۹۰۰۰ /

 

شاکی محترم: آیا تا به حال در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده‌اید:

مشخصات شاکی حقیقی:

نام: پیام  نام خانوادگی: ولی  نام پدر: عبادالله  شماره ملی: [حذف شده]  تاریخ تولد: [حذف شده]  تابعیت: ایران  شغل: آزاد

مشخصات شاکی حقوقی: نام شرکت / موسسه / سازمان – شماره ثبت شرکت - نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضاء:

آدرس پستی: [حذف شده]  شماره تلفن همراه: [حذف شده]  آدرس الکترونیکی:

وکیل یا نماینده قانونی – شماره پروانه وکالت – تاریخ اعتبار پروانه وکالت – آدرس پستی / الکترونیکی/ شماره تلفن همراه (وکیل)

طرف شکایت: شبکه بهداشت و درمان علوم پزشکی شهرستان نظرآباد

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۸ دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی نسبت به رأی شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۷۹ شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ تاریخ ابلاغ ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

شماره و تاریخ تصمیم/ رأی مورد اعتراض ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۷۹ شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

ضمائم و مستندات: احکام صادره در دیوان عدالت اداری و درخواست اخذ مجوز پروانه کار توسط اپتومتریست و پروانه کسب و گواهینامه فنی عینک سازی در ۱۶ برگ و ۱۲ پیوست

متن شکایت:

با احترام

اینجانب پیام ولی فرزند عبادالله بعلت آنکه در رأی صادره در شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۷۹ مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ به شکایت و لایحه و اسناد ارائه شده توجهی نشده و خواسته بنده در ارتباط با معرفی مسئول فنی (اپتومتریست) به شبکه بهداشت بوده که آن اداره از آن درخواست بعلت تعصبات مذهبی گذشته و از وظایف خود سرپیچی کرده است مطالبه اجرای وظایف در آن اداره شده بودم ولی در رأی صادره در شعبه دهم تجدید نظر به اشتباه بنده را که درخواستی جهت اخذ پروانه به شبکه بهداشت نداده بودم با عدم صلاحیت جهت اخذ پروانه کار از شبکه بهداشت عنوان داشته در صورتی که اپتومتریست جهت مسئول فنی به آن شبکه محترم معرفی نموده بودم و نه خودم را و در رأی فوق بطور کامل از مطالبه بنده در دادخواست چشم پوشی شده است و طبق این دلیل خواهان اعمال ماده ۹۸ دیوان عدالت اداری بر طبق بند الف و ت همان ماده خواهان اعاده دادرسی نسبت به حکم فوق میباشم.

توضیحات بیشتر در ۳ برگ نامه پیوستی ارائه شده است.

 

صحت امضاء نام: پیام نام خانوادگی: ولی [امضاء] مورد گواهی است

امضاء / اثر انگشت شاکی / وکیل / نماینده قانونی

[امضاء]

۸ تیرماه ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]