[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

تاریخ: ۷ دی ۱۳۲۶

شمارۀ: ۱۲۷۶۰- س- ۸۰۳۱۸

پیوست:-----

 

ادارۀ کلّ دفتر نخست وزیری

 

عطف به شمارۀ ۱۲۵۹۷ – ۱۶ آذر ۱۳۲۶ راجع به شکایت تلگرافی آقای باقر نصیری از گلپایگان، موضوع مربوط به نزاع کوچه مروی گلپایگان بوده که مراتب طیّ شمارۀ ۱۴۵۵۳- س-۱۰۲۰۵ – ۷ آذر ۱۳۲۶ و ۱۴۱۲۹- س – ۲۹ مهر ۱۳۲۶ به استحضار رسیده است.

 

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۰۰۲۸، تاریخ: ۸ دی ۱۳۲۶].

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۹ دی ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه را تکمیل فرمایید، ۱۳ دی ۱۳۲۶.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]