[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

فَلا َتَتبِعوا الهَوی اَن تَعدِلوا

دادنامه

تاریخ: ---- ۱۳۸

شماره: ----

پیوست: ----

 

تاریخ رسیدگی: ۲۹ آبان ۱۳۸۶

کلاسه پرونده: ۸۶ / ۴/ ۱۱۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۵۲

مرجع رسیدگی: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر القانیان [ایقانیان] [حذف شده]

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور

موضوع شکایت و خواسته: بشرح متن دادخواست

گردشکار: دادخواست شاکی پس از ثبت کل شماره ۳۵۲۲۷- ۱ مهر ۱۳۸۶ دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه چهارم به کلاسه فوق در این شعبه و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

 

رأی دیوان

در خصوص دادخواست آقای نادر القانیان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور بخواسته قبولی در امتحان کنکور سال ۱۳۸۵ و ادامه تحصیل با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه وضعیت نامبرده با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی تطبیق و مردود شناخته شده است و اعتراض موجهی ندارد که تخلف از مقررات را ثابت نموده و خواسته وی را موجه سازد بنابراین د [در] ذیحق بودن شاکی محرز نمی‌باشد لذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد این رأی مطابق ماده ۷۵ قانون دیوان قطعی است. /۲

ریاست شعبه ۴ دیوان عدالت اداری      حسن مهدوی

مستشار شعبه ۴ دیوان عدالت اداری    علی اکابری

مستشار شعبه ۴ دیوان عدالت اداری    مولا بیگی

[مهر رسمی]

رونوشت برابر اصل است

دفتر شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

[امضاء]

۳ دی ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]