[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٧ مرداد ١٣۶۴

شماره ۱۸۵۸ / ۴ - ۴۷

پیوست

 

[آرم]

نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران

در سازمان ملل متحد

بسمه تعالی

وزارت امور خارجه – اداره کل امور حقوقی و معاهدات

موضوع: شکایت آقای مهربان ثابت پیمان

 

پیرو نامه شماره ۱۶۰۰ / ۴ - ۴۷ مورخ ۲۴ مهر ۱۳۶۴ در خصوص شکایت آقای مهربان ثابت پیمان که آن اداره طی نامه شماره ۷۸۸۶ / ۵۲۲ مورخ ۶ آبان ١٣۶٣ به شورایعالی قضائی ارسال فرمودند اشعار میگردد که مشارالیه طی نامه مورخ هفتم مرداد ۱۳۶۴ بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اظهار میدارند که تاکنون پاسخی از مقامات مملکتی در مورد شکایت خودشان راجع به مصادره اموالشان دریافت نداشته‌اند. با ارسال فتوکپی نامه مورخ ٧ مرداد ١٣۶۴ آقای مهربان ثابت پیمان و ضمایم آن خواهشمند است دستور فرمایند مراتب نزد مقامات صالحه مملکتی پیگیری شده و از هر پاسخی که بایستی با ایشان داده شود این نمایندگی را مستحضر سازند و یا اینکه مستقیماً به نشانی مندرج در نامه به ایشان پاسخ لازم داده شود. رونوشت این نامه برای اطلاع به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن و نیز جهت آقای مهربان ثابت پیمان ارسال گردید.

سفیر و نماینده دائم – سعید رجائی خراسانی

رونوشت به آقای مهربان ثابت پیمان ارسال و اشعار میگردد که نامه قبلی جنابعالی بتاریخ ٢٨ شهریور ماه ١٣۶٣ پس از وصول به وزارت امور خارجه ارسال گردید که اداره حقوقی نیز در تاریخ ۶ آبان ١٣۶٣ به شورایعالی قضایی مراتب را اعلام نمود. بدیهی است که بمحض رسیدن پاسخ به مکاتبات اخیر مراتب به اطلاع جنابعالی خواهد رسید.

تندرستی و موفقیت آن هموطن عزیز را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.

از طرف سفیر و نماینده دائم – سعید رجائی خراسانی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]