[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۱۴ تیرماه ۱۳۲۲

شماره: -----

پیوست: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی

دائره: -----

 

خلاصه دادخواست

نام و نام خانوادگی دادخواست دهنده: غلام حسین و اسمعیل و جمعی دیگر از اهالی زابل

تاریخ و شماره دفتر کل وزارتی: ۲۱۱۲۵ - ۶ تیرماه ۱۳۲۲

تاریخ و شماره ثبت دفتر اداره: ۱۹۳۶ - ۷ تیرماه ۱۳۲۲

خلاصه موضوع شکایت از بهائیهای سیستان که جمعی از آنها در ادارات لشکری و کشوری و برخی دیگر در بازار مشغول کسب هستند مشغول تبلیغ میباشند و اسباب زحمت اهالی را فراهم نموده‎اند.

 

آقای شهابی

تلگراف فرمائید ۱۶ تیر [۱۳۲۲]

 

بکجا رجوع شده: فرمانداری زابل

تاریخ خروج از: -----

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]