[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

آقای کیهان عاطفی

شکایت شما بررسی شد چون احراز تخلفی نشد عین شکوائیه بایگانی شد.

دفتر سازمان بازرسی کل کشور

[امضاء]

 

نشانی: [حذف شده]

فروشگاه صنایع فلزی عاطفی

 

[یادداشت دستنویس، شماره و تاریخ بالای صفحه]

۲۴۴۶۶/ ۳

٢٨ بهمن ۱۳۶۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]