[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی – حامل نامه اظهار میدارد پرونده وی در شعبه نهم (دادگاه کیفری) مطرح است لذا عیناً به شعبه مربوطه ارسال میشود.

معاون دادسرا شعبه

[امضاء]

٩ مرداد ١٣۶۴

[مُهر رسمی]

ورود به دفتر دادسرای عمومی ساری

٧۶١۴

٩ مرداد ١٣۶۴

 

بسمه تعالی

پرونده‌ای که در این شعبه درجریان رسیدگی بوده منتهی بصدور حکم گردیده و در مرحله ابلاغ حکم است ولی این شکوائیه جدید است که اعلام گردیده و بایستی رسیدگی مقدماتی و دادسرا بعمل آید لذا عیناً بنظر معاونت مجتمع دادسرای ساری میرسد.

حاکم شرع شعبه نهم عمومی ساری

نادعلیزاده [امضاء]

 

[مُهر رسمی]

٩ مرداد ١٣۶۴

پاسگاه تلمادره

کلانتری پاسگاه ژاندارمری

[ناحوانا] به موضوع رسیدگی نتیجه را اعلام دارند

[ناحوانا] دادسرای عمومی ساری

[امضاء]

٩ مرداد ١٣۶۴

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]