[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[تلگراف:]

شهری شماره  ۷۱۴۴ کلمه ۸۰۰

تاریخ: ۲۷ تیرماه ۱۳۷۹

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی مقام معظم قوه قضائیه

تهران خیابان پاستور

رونوشت:

تهران [حذف شده]

 

بسمه تعالی

محضر مبارک مقام معظم قوه قضائیه حضرت آیت ا ... جناب سید محمود هاشمی شاهرودی احتراما پیرو تلگرافهای قبلی اینجانب حسین اعظمی مطالب زیر را به استحضار میرساند یکدستگاه منزل مسکونی پلاک ثبتی ۲۵۶ /۱۲۵ واقع در [حذف شده] از ۲۴ سال قبل در مالکیت و تصرف اینجانب قرار داشته لذا اینجانب جهت تائید مالکیت خود در تاریخ ۱۲ آبانماه ۱۳۷۳ دادخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تسلیم نمودم و پس از رسیدگیهای لازم شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب به موجب حکم شماره ۱۱۴۹۱۸ مورخ ۲۵ آذرماه ۱۳۷۷ در پرونده کلاسه ۷۶ / ۱۳۹۸ / حد، مالکیت اینجانب را محرز و مورد تائید قرار داد ولی متاسفانه دادنامه مذکور را آقای حسینعلی نیری بناحق مردود اعلام نمود و در پی آن مامورین اجرائی در شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب و مسئولین ستاد اجرائی با مراجعه به منزل اینجانب و یا بالا آمدن از دیوار خانه و شکستن قفل درب مسکونی و با ایجاد رعب و وحشت و با زور و سرسختی و بطور غیرانسانی و غیرقانونی اقدام به بیرون ریختن وسایل منزل و بیرون راندن اینجانب و افراد عائله‌ام توام با ضرب و شتم از محل سکونتمان شدند که تا کنون اعتراضات و دادخواهیهای اینجانب به آقای نیری و سایر مراجع به نتیجه نرسیده است و آواره شده‌ایم و اینجانب از اصلی ترین حقوق خود محروم شده‌ام مگر در قوانین مدنی و شرع نورانی حریم خانم و مسکن دارای حرمت و احترام نیست پس چگونه ممکن است از آنجا که سابقه تصرف و مالکیت اینجانب اظهر من الشمس بوده و مورد تائید دادگاه شعبه ۱۶ واقع شده لذا رد آن توسط آقای نیری و اقدام به تخلیه فوری آن توسط مامورین تعرض آشکار به حق مالکیت و حق مسکن و سایر حقوق انسانی اینجانب است که در این اقدام هیچ یک از اصول قانونی رعایت نشده است و این امر از هر لحاظ مخالف قانون و مقررات است از آنجا که قبلا به آن مقام محترم در این خصوص تظلم نموده‌ام و مراجعات مکرر اینجانب به آقای نیری نیز هیچگونه نتیجه‌ای در بر نداشته است و برای اینجانب مشخص است که این اقدام خلاف قانون با تفتیش عقاید صورت گرفته است و شدیدا به حقوق اینجانب تعرض شده است لذا از آن مقام محترم استدعای صدور دستور عاجل جهت احقاق حقوق خویش دارم.

با تقدیم احترام

حسین اعظمی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]