[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[خرداد ۱۳۲۲]

 

هیئت وزرای عظام، ادام الله ظلهم علی رؤوس الانام

محترماً به عرض می‌رساند: مسلم است که ما اهالی سیستان از سالیان دراز از همه جهت و به همه نوع مطیع و منقاد اوامر و نواهی دولت محبوب خود بوده و در سایهٴ لطف و توجه اولیای امور به ادارۀ امور خود مشغول و کسی متعرض کارهای معیشتی و دیانتی ماها نبود و همیشه به آرامش و رفاه حال زندگانی خود را ادامه داده‌ایم. ولی بدبختانه در این موقع که از همه جهت در فشار و مضیقهٴ روزگار واقع شده‌ایم و امور معیشت ما مختل گردیده علاوه، دچار صدمات دیانتی هم که تا کنون سابقه در این منطقهٴ مرزی نداشته، شده‌ایم. یک عده از طایفهٴ بهائی که بعضی در ارتش و بعضی در دوایر کشوری و بعضی جزء کسبهٴ بازاری هستند، در سیستان وارد و با کمال جدیت مشغول تبلیغ و به تألیف قلوب و آجیل دادن و کمک‌های مادی با تودهٴ جاهل زابلی را دارند، از راه منحرف و قریباً در این منطقه که موقعیت مرزی داشته و از هر جهت همه‌گونه ملاحظه باید در این محل بشود، عدهٴ زیادی را فاسد نموده و تولید اختلاف آراء و دسته‌بندی نموده و ممکن است بر اثر دسائس [و] وساوس این فرقه تولید اغتشاش شود. بناء علیهذا چون بناء اولیاء امور بر ترویج و تشیید جهات اسلامیه است، علاوه مصلحت ملکی و ملی مقتضی است که در اطفاء این نائره هر چه زودتر اقدام و اولیاء امور عطف توجهی مبذول و استرحاماً به حال زابلی‌های بیچاره اقداماتی معمول دارند که این تودهٴ مفسد و مفسده‌جو از زابل زائل و ما رعایای بدبخت این مرز از چنگال این مفاسد نجات پیدا نمائیم.

رعایای زابل: غلام‌حسین ۲۷۵، اسمعیل ۱۹۰، خان محمد ۵۷، قربان ۶۷۸، امیر ۳۶۸، محمد ۲۳۲۵، ابراهیم دارندهٴ شناسنامهٴ نمرهٴ ۷۴ [امضاء]، حسن خمرنیا نمرهٴ ۱۲۳ [امضاء]، نورمحمد شهرکی ۲۳۱ [امضاء]، حیدر ۷۳۵۱، ابراهیم ۷۵۳، محمد ۱۰۸۰، رمضان ۶۸۲۸، غلام ۱۱۰۲، محمّدحسین ۲۸۱۳، علی ۸۶۵۲، عباس ۷، یعقوب ۷۳۴، محمدجان ۶۹۹، نیاز محمد ده مرده ۱۰۲۳، غلام‌علی ۶۶۷، حیدر ۶۶۵، غلام‌حسین ۸۲۳۸، ذبیح‌الله ۱۳۴۹، غلام‌عباس ۸۲۲، مهدی ۱۵۷، محمد طباطبایی ۲۷۴۲، محمدعلی رحیمی ۸۳۳، محمد ۱۹۳، غلام‌محمد ۱۰۲، محمدابراهیم ۱۳۳، علی ۱۳۵۲۰، احمد ۴۴۳، غلام‌رضا ۴۰۶۳۳، عباس‌علی اسکندری ۶۹۸، محمدعظیم ۴۶۵، محمدعلی ۵۳۱۸، علی نوری ۳۰۱، عباس ۶۹۳۰۳، محمدحسن ۳۲۹۹، علی ۱۲۳۰، غلام‌حسین ۷۷۱۸، نجات‌الله ۹۰۰۰، غلام ۸۳۰، غلام‌حیدر ۵، حسین ۳۳۵، ابراهیم ۲۹۹، محمد ۳۰، غلام‌علی ۸۳۴۵، عزیز‌الله ۷۵۳۷، محمدعلی ۴۲۷۵۵، ابوالفضل ۱۲۲۶۹، علی‌اکبر ۷۸۲، سید حسین ۱۶۴۲، محمد ۳۱۲۵، غلام‌رضا ۸۴۴۶، سید بزرگ ۸۳۵۸، آقاجان ۷۰۵، غلام‌حسین ۶۴۱، عباس‌علی ۱۵۸۶۴، سید علی‌اکبر ۹۵۵۷، سید یوسف ۲۴۰، غلام‌رضا ۹۱۷۶، رسول ۱۷۱، حاجی ابراهیم ۱۲۷۹، عباس‌علی ۲۷۹، رجب‌علی ۲۶۴، عباس‌علی ۶۲۴، علی‌جان ۴۹۴، غلام‌حسین ۲۸۲، صادق ۸۲۶۳، سلطان‌علی ۷۹۹۳، علی‌اصغر ۶۴۶۴، رستم.۴۱

 

[دستنوشته ۱:] آقای صدیقی، به وزارت کشور. ۲۹ خرداد ۱۳۲۲

[دستنوشته ۲:] [برای] رسیدگی و اقدام و گزارش نتیجه به وزارت کشور فرستاده شود. ۳۱ خرداد ۱۳۲۲

[دستنوشته ۳:] سیاسی

[دستنوشته ۴:] با سابقه به عرض برسد

[دستنوشته ۵:] به فرمانداری مراجعه شود. ۱۱ تیر ۱۳۲۲

[مهر: ناخوانا، شمارۀ: ۲۱۱۲۵، تاریخ: ۶ تیر ۱۳۲۲]

[مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۹۳۶، تاریخ: ۷ تیر ۱۳۲۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]