[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی -----

شماره خصوصی ۴ - ۱۹۷۲

جزوه دان -----

پرونده -----

[آرم]

دفتر نخست وزیر

نوع پیش نویس -----

موضوع پیش نویس -----

پیوست -----

پاکنویس کننده -----

تاریخ نوشتن ----- ماه-----

تاریخ پاکنویس ۲۸ شهریور ماه -----

تاریخ ثبت ۲۹ شهریورماه -----

 

محرمانه فوری

بخشداری کرج حسین شرفیان و چند نفر دیگر از اهالی کرج شرحی راجع بفعالیت بهائی‌ها در کارخانه قند و دانشکده کشاورزی بمقام نخست وزیری معروض داشته‌اند که عین آن بضمیمه ارسال میگردد لازم است بطور کاملاً محرمانه نسبت باظهارات شاکیان رسیدگی دقیق بعمل آورده هویت شاکیان را معلوم و در صحت و سقم اظهارات آنان تحقیق و نتیجه را اعلام نمائید. - رئیس کل دفتر نخست وزیر

[ناخوانا]

[امضا]

۲۸ شهریور ۱۳۲۶

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]