[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

ادارۀ آموزش شهرستان‌ها

[ شمارۀ: ۱۸۰/ ۱۲۰۰۰/ م؛ تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۲۳]

محرمانه

مستقیم

 

ادراهٴ فرهنگ شاهرود

رونوشت تلگراف شمارۀ ۴۰ مورّخ ۴ مرداد ۱۳۲۳ که به امضاء عدّه‌ای از اهالی شاهرود رسیده و مدّعی هستند که عدّه‌ای از کارمندان دولت کلوپی به نام بهائی تشکیل داده‌اند، به ضمیمه فرستاده می‌شود که چگونگی را تحقیق کرده، گزارش دهید و چنان‌چه از کارمندان فرهنگ کسی در این‌گونه امور دخالت دارد، اسامی آنان را با وضع هر یک و ذکر نظر خود، صورت دهید.

کفیل وزارت فرهنگ، محمّد وحید

 

[حاشیهٴ ۱:] رونوشت برای آگهی دفتر نخست وزیری فرستاده می‌شود. کفیل وزارت فرهنگ. محمّد وحید.

 [امضاء: محمّد وحید].

[حاشیهٴ ۲:] فعلاً بایگانی شود، دستور جداگانه در این خصوص صادر شده. ۲۱ مرداد ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] نمرهٴ: ۱۰۱۱، ۲۲ مرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]