[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

مجلس شورای ملّی

ادارۀ دبیرخانهٴ مجلس

 

مورّخهٴ: ۱۴ آذر ۱۳۲۹

شمارۀ: ۷۰۷۴

پیوست: یک برگ

 

وزارت کشور

به امضای عدّه‌ای از اهالی بروجن در شکایت از بدرفتاری رییس ژاندارمری آن‌جا، تلگرافی به شرح لفّ مخابره شده است. غدغن [قدغن] نمایید نتیجه اقدامی که برای رفاه اهالی و تعدیل رفتار مأمورین به عمل خواهد آمد، جواباً اعلام دارند.

رییس مجلس شورای ملّی، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] انتظامات، ۱۴ آذر [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۲:] دایرهٴ شهرستان‌ها، ۱۵ آذر [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۳:] فوری سابقه ضمیمه شود، ۱۵ آذر ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۴:] سابقه ضمیمه شد. ۱۵ آذر ۱۳۲۹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]