[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کل کشور

رونوشت تلگراف

مورخه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۴

شمارۀ: ۲۷۳

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت خارجه، رونوشت کلّ شهربانی، رونوشت جناب آقای فرّخ فدویان

 بیست خانواریم از طایفهٴ فارس و تاجیک اهل افغانستان که تقریباً سی سال قبل از افغانستان مهاجرت به دولت و خاک مقدّس ایران پناهنده شده، در زابل سکونت، مشغول کسب و امور رعیّتی می‌باشیم. از ابتدای ورود به ایران تا کنون در هیچ یک از دوایر دولتی پرونده و سابقهٴ سوئی نداشته، نه کسی از ما شکایت و نه کسی شاکی بوده. ممکن است از تمام مقامات و دوایر دولتی استفسار فرمایید که به هیچ‌وجه سابقهٴ بدی نداریم. اخیراً چند نفر بهائی به زابل آمده که علاوه بر تبلیغ مذهب بهائی غالباً اسباب زحمت مردم می‌شوند. در تاریخ ۱۸ اردیبهشت یک هزار و سیصد و بیست و چهار، چهار نفر از بهائی‌ها موسوم به سهیل سهیلی و حسن تأیید و علی‌محمّد افتخاری و نوری تأیید در وسط بازار و خیابان بدون جهت بهانه‌گیری نموده، با حاج محمّد تاجیک که از بستگان نزدیک فدویان می‌باشد، درآویز شده و تمام عدّهٴ بهائی متّفقاً حاجی نام را کتک زده، آبرو و حیثیّت مشارٌالیه و ماها را برده‌اند و پروندهٴ امر در دادگستری و شهربانی تحت رسیدگی و شاهد مظلومیّت [و] حقّانیّت حاجی محمّد تاجیک و شرارت نام‌برده‌های بهائی می‌باشد. چون فدویان از وطن و مملکت اجدادی خود مهاجرت و به دولت علیّهٴ ایران پناهنده شده که جان و مال و ناموسمان در پناه دولت و مأمورین محترم محفوظ باشد، فعلاً از این چند نفر بهائی که هر کدام از شهری آمده در زابل جمع شده‌اند، تأمین نداشته، مستدعی است توجّهی بر احوالمان مبذول تا کما فی‌السّابق مشغول کسب و کار خودمان بوده، دعاگوی اولیای محترم دولت بوده باشیم.

سلطان باران‌پور، محمّدقلی فارسی، نورعلی [بور]بوری، یوسف‌علی فارسی، صالح‌محمّد فارسی، محمّدعلی لک‌زایی، غلام‌محمّد فراهی‌زاده، محمّدقاسم فارسی، دادمحمّد فارسی، حاجی محمّد تاجیک، شیرعلی تاجیک، غلام‌حسین فارسی، آقاجان فارسی

 

رونوشت برابر اصل است [امضاء]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]