[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

نمرهٴ: ۳۲۱۳

تاریخ: ۷ شهرالکلمات ۱۰۳، مطابق ۱۶ مرداد ۱۳۲۵

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر

به کمال احترام در تعقیب عرایض سابقه مجدّداً به عرض می‌رساند: متجاوز از دو سال است که سیّد محیی‌الدّین فالی یکی از روحانییّن فارس علیه بهائیان آن محلّ اقدام و عوامّ‌النّاس را به قیام بر ضدّ آنان تحریک و پیوسته آتش فتنه و فساد را شعله‌ور و اشرار دفعات عدیده به مغازه‌ها و دکاکین و خانه‌های بهائیان هجوم و کسبه از فروش جنس به آنان خودداری نموده و کار الحال به جایی رسیده که دیگر تحمّل این همه تعدّی و تجاوز برای بهائیان آن سامان فی‌الحقیقه غیر ممکن گردیده و قاصدی مخصوص برای تسلیم عرایض تظلّم‌آمیز به مرکز آمده است. هر چند این محفل و محفل روحانی نیریز و محفل روحانی شیراز و مظلومین و ستمدیدگان به مقامات مربوطه مراجعه و تظلّم و دادخواهی نموده‌اند، متأسّفانه ادنیٰ تغییری در وضعیّت حاصل نگردیده و روز به روز بر تجاسر و تعدّی مفسدین افزوده و ممکن است خدای نخواسته حوادث خونین که از واقعهٴ فاجعهٴ شاهرود به مراتب شدیدتر باشد، در آن محلّ رخ دهد و خون جمعی بی‌گناه بر زمین ریزد. نفوسی که سلسله‌جنبان فتنه و فساد و با مغرضین هم‌دست و هم‌رازند، عبارتند از:

عزیز آزاد، منشی ادارۀ فرهنگ

محمّد معتمدی، رییس پست

حبیب آزاد

حسین بهرامی از ساکنین محلّ

در خاتمه به نهایت احترام مستدعی است: امر و مقرّر فرمایید که مقامات مربوطه به فوریّت اوامر اکیده و دستورات صریحه برای جلوگیری از شرارت اشرار و تحریکات سیّد محیی‌الدّین صادر نمایند که تا وقت نگذشته، از وقوع وقایع خونین جلوگیری و دست ظالمین از ظلم کوتاه گردد. با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل، علی‌اکبر فروتن؛ [ امضاء: علی‌اکبر فروتن ]

[ مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنهٴ ۹۱ ]

 

[دستنوشته ۱:] دفتر، پیرو شمارۀ ـــــــــ به وزارت کشور ارسال دارند. [امضاء]، ۱۷ مرداد ۱۳۲۵.

[دستنوشته ۲:] آقای جواد‌زاده.

[دستنوشته ۳:] فوری پیشینه را ضمیمه فرمایید. [ امضاء: جوادزاده ]، ۱۹-۵.

[ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۴۵۴۳، تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۲۵ ].

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]