[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

تاریخ ----- ۱۳۲

شماره ۷۴۹ / ۷۰۹۹۹

پیوست -----

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

دائره -----

 

آباده

فرمانداری

تلگرافی بامضای عباس طاهری و جمعی دیگر در شکایت از شرارت عده از اهالی آباده رسیده در جلوگیری از اقدامات خلاف نظم جداً مراقبت نمائید. وزیر کشور

[امضا]

مدیر کل

 

۴۹۰ کاری -۲۹ بهمن

ژاندارمری کل کشور

با مراجعه به تلگراف شماره-۴۶۵۱– ۱۰۵ – ۲۱ بهمن واصل از آباده بامضای عباس طاهری و جمعی دیگر که رونوشت آن مستقیماً به ژاندارمری فرستاده شده که اقدام فرمائید. برای مراقبت از اقدامات خلاف نظم به ژاندارمری محل دستور تلگرافی صادر و نتیجه را اطلاع دهند

وزیر کشور

[امضا]

مدیر کل

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]