[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی:-----

شماره خصوصی: ۱۴۶۶۳/ن

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: ----- شعبه: ----

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

ضمیمه: دارد

پاکنویسکننده: -----

 

تحریر: ----- تاریخ ثبت: ۲۵ آبان تاریخ پاکنویس: ----- تاریخ خروج: ---- ۱۳۲

 

ژاندارمری کل کشور

پیرو شماره ۱۴۱۹۳ - ۲۱ آبانماه ۱۳۲۹ و ۱۳۶۶۳ - ۹ آبانماه ۱۳۲۹ طی تلگراف شماره ۳۳ مورخه ۲۱ آبان ماه ۱۳۲۹ عده از اهالی بروجن در شکایت از عملیات سروان حکیمی رئیس ژاندارمری در پشتیبانی از بهائیها تلواً جهت استحضار اشعار میگردد خواهشمند است مقرر فرمائید از نظمیه اقدامیکه در رفع شکایت بعمل میآورند و تعلیماتی که در جلوگیری از هرگونه تظاهر و پشتیبانی رئیس ژاندارمری خواهند نمود ضمن اعاده مرجوعه و پاسخ شاکیان این اداره را مستحضر فرمائید.

رئیس اداره انتظامات

 

رونوشت عطف بمرقومه شماه ۲۲۸۷۷ - ۲۲ آبانماه ۱۳۲۲ جهت استحضار ریاست کل و نخستوزیری ارسال میگردد

[امضاء] رئیس اداره انتظامات بروجن

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]